Bærekraft | Haaheim Gaard

Informasjon om klima- og miljøarbeid på Haaheim Gaard

Haaheim Gaard ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer spesielt leverandørene våre til å ta et større ansvar for sin miljøpåvirkning. For eksempel via en tredjeparts miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS) eller i form av andre dokumenterbare prestasjoner.

Vi ønsker og at våre gjester tar del i klima- og miljøarbeidet vårt og vi oppfordrer dere alle til å reise mest mulig miljøvennlig til oss med kollektivtransport, samkjøring, miljøvennlige fremkomstmiddel eller andre alternativ som passer dere.

Hva skal vi få til?

Overordnet sett er det miljøpolicyen som leder arbeidet vårt:

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter og tjenester skal ikke skade gjestene eller miljøet. Vi skal være en aktiv pådriver i lokalmiljøet for bærekraftig utvikling og vi skal skape en god HMS-kultur innad i bedriften som setter de ansatte, miljøet, og gjestene våre i fokus. Vi skal være en forkjemper for økologiske matvarer og stadig øke andelen bærekraftige og økologiske råvarer i vår produksjon. Disse målene skal nås gjennom stadige evalueringer og forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

 1. Vi skal redusere klimagassutslippet vårt med 15%
 2. Vi skal redusere energiforbruket med 15%
 3. Vårt sykefravær skal ligger under 3%
 4. Vi skal redusere matavfallet (svinn- spiselig matavfall) med 30 %.
 5. Vi skal ta et lokalt ansvar for å oppfordre til produksjon og salg av lokale og bærekraftige matvarer.
 6. Vi skal ta et lokalt ansvar med vår innkjøpspolicy og satse på lokale leverandører av råvarer, varer og tjenester.
 7. Vi skal kartlegge andelen økologiske matvarer.
 8. Vi skal gjennom månedlig vurdering av råvarer finne de mest bærekraftige produktene som og tilfredsstiller krav til kvalitet, kostnad og levering.
 9. Vi skal i større grad benytte råvarer fra egen hage.
 10. Andelen råvarer fra egen hage skal kartlegges.
 11. Vi skal øke produksjonen av råvarer fra egen hage med 15%.
 12. Vi skal benytte Miljøfyrtårn sin økoprosentveileder for å kartlegge andel økologisk mat og vi skal beregne den i innkjøpssum.
 13. Vi skal oppfordre gjestene våre til å velge økologiske alternativ hos oss og vi skal markedsføre økologiske matvarer fremfor øvrige matvarer.
 14. Vi skal opprette en effektiv, bærekraftig, miljøbevisst og praktisk kildesortering.
 15. Vi skal kartlegge og føre statistikk over kjemikalieforbruk som så skal settes forholdsmessig i forhold til gjestedøgn.
 16. Vi skal minimalisere bruken av kjemikalier med 15%.
 17. Vi skal fortsette å bruke leverandører av kjemikalier som har miljømerking og jobber aktivt for å minske belastningen på miljøet.
 18. Kjemikalier skal alltid vurderes etter punktene i innkjøpsveilederen.
 19. Vi skal opprettholde og forbedre en bærekraftig hage hvor det ikke brukes kunstig gift eller gjødsel og det biologiske mangfoldet videreutvikles.
 20. Vi skal skaffe nødvendig oversikt over bedriften og HMS-lovene.
 • Skaffe til veie all relevant informasjon om bedriften.
 • Skaffe oversikt over organisasjonen og hvem som har ansvar på HMS-området, og implementere dette i HMS-systemet.
 • Skaffe oversikt over de de sentrale HMS-aktivitetene og lage en handlingsplan.
 1. Vi skal etablere medvirkning og opplæring.
 • Legge en strategi for hvordan alle kan involveres i HMS-arbeidet.
 • Avdekke de områder hvor opplæringsbehovet er størst med hovedfokus på de viktigste punktene i Internkontrollforskriften.
 • Sørge for medvirkning og kompetanseløft for alle ansatte i forbindelsen med styrking av HMS-systemet i bedriften.
 • Gjennomføre skreddersydde kurs for ledere, verneombud og ellers ansatte i bedriften.
 1. Vi skal etablere rutiner, sjekklister og registreringer.
 • Finne de viktigste og mest kritiske rutinene for hele organisasjonen og legge de inn i HMS-systemet.
 • Utvikle mindre kritiske rutiner og prosedyrer
 • Gjennomgå sjekkliste for vernerunder, og velge de som er relevante.
 1. Vi skal utarbeide en oversikt over avtaler, kontrakter og leverandører.
 • Skaffe oversikt over leverandører av tjenester og legge dette inn i kontaktregisteret.
 • Skaffe oversikt over og kvalitetssikre bedriftens forsikringer.
 • Skaffe oversikt over og gjennomgå avtaler som gjelder blant annet brannvernutstyr, el-tilsyn, vedlikehold av maskiner og behandling av ulike typer avfall og eventuelt spesialavfall.
 • Skaffe oversikt og statistikk for innkjøp av kjemikalier og ha fokus på å minimalisere dette forbruket.
 • Bruke bare miljøfyrtårnsertifiserte leverandører så godt det lar seg gjøre.
 1. Gjennomføre risikovurdering.
 • Finne hvor det er viktigst å foreta en vurdering av risiko for så å gjennomføre en risikoanalyse av risikoelementene som er funnet.
 • Dokumentere risikoanalysen og bruke den som utgangspunkt for utarbeidelse av bedre rutiner, hvis det er behov for det.
 1. Våre ansatte skal føle at de har en reel medvirkningskraft i virksomhetens systematiske HMS- arbeid og bedriftens målsettinger.- Det skal gjennomføres informasjonsmøter hvert kvartal for oppdatering av status.
  – Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler og undersøkelser på årlig basis.
  – Vi skal ha gode rutiner for melding av avvik.